Personbedömning och Tester

Personbedömning även kallat second opinion, kan utföras som en separat insats. Vi använder oss av olika personlighetsinventorier och beteendeobservationer kombinerat med djupintervju och feed-back.

Speciell vikt läggs vid bedömning av olika egenskapers möjliga inverkan på den aktuella uppgiften. 

Tester kan innefatta både begåvnings- och personlighetsinventorier. Vi använder endast beprövade test- och utvärderingsinstrument som är väl förankrade och anpassade för svenska förhållanden. Det finns många skäl att använda någon form av testmetod, t e x för att få en uppfattning om kandidaternas grundläggande kapacitet inom ett antal Begåvningsområden, personlighet, bedömning av ambitionsnivå, ledarförmåga, beslutsamhet, uthållighet, stresstolerans m m. Cesab kan genomföra testningar av enskilda kandidater eller av större grupper i syfte att komplettera övrig information. Testning kan också användas vid interna rekryteringar/befordringar.

Den kan även kompletteras med situationsanpassade gruppövningar/gruppdiskussioner. Utlåtandet koncentreras på en sammanfattande bedömning av den enskildes  förutsättningar att lyckas i den aktuella befattningen.

Våra tester och metoder är vetenskapligt beprövade och processerna har en vetenskaplig förankring. Våra testverktyg från Assessio, www.assessio.se och Cut-e Sverige AB, www.cut-e.se är godkända och granskade av STP (Stiftelsen för tillämpad
Psykologi) samt DNV GL och följer deras riktlinjer. 

  • Esk
  • hrk
  • AAA