Executive Search

En Executive Search-rekrytering är en process som oftast tar omkring sex till åtta veckor. Den innehåller flera arbetsmoment, där varje steg utförs med diskretion och stor respekt för både kandidat och uppdragsgivare.

Analys

Arbetet inleds alltid med en analys av uppdragsgivarens organisation, aktuella förhållanden och framtida ambitioner. Det gör vi för att kunna ge tänkbara kandidater en bra bild av vår uppdragsgivare.

Vi diskuterar ingående de krav som uppdragsgivaren ställer på den person som söks och arbetar fram en kravprofil för den idealiske kandidaten.

När vi har analyserat och sammanställt materialet ligger analysen till grund för det fortsatta arbetet. Den är skriftlig och fungerar dels som en bas för rekryteringsarbetet och dels som en överenskommelse mellan uppdragsgivaren och Cesab.

Sökning

När uppdragsgivaren har godkänt analysen startar sökprocessen. Under Cesabs mångåriga verksamhet har vi byggt upp ett omfattande nätverk inom näringsliv i Sverige och internationellt, där våra källor i den aktuella branschen hjälper oss att identifiera kandidater. Vi omvärldsbevakar självklart även utanför vårt eget nätverk.

Vi har också en egen kandidatdatabas med omkring 25 000 kvalificerade kandidater med tyngdpunkt på ledarskap.

Urval

När sökprocessen är klar fördjupas bedömningen av kandidaterna.

Vi gör ett inledande urval och kontaktar kandidaterna för en första telefonintervju. Då får de också ta del av uppdragsgivarens kravanalys. Genom de kvalitativa samtalen ringar vi in, och närmar oss, de mest lämpade kandidaterna.

Nästa steg är djupintervjuer med de mest intressanta kandidaterna enligt en strukturerad intervjuteknik kopplat till kravanalysen. Ibland använder vi oss också avscreening-tester.

Presentation

Efter djupintervjuerna väljer vi ut de kandidater som har de bästa kvalifikationerna i relation till kravprofilen, och som är motiverade att gå vidare. Vår konsult presenterar kandidaterna, oftast både skriftligt och muntligt, och stödjer aktivt både uppdragsgivare och kandidat för att de ska nå varandra i en känslig del av processen. Cesab utför arbetspsykologiska tester och granskar slutkandidaternas referenser. Bakgrundskontroller kan genomföras om så önskas.

Uppföljning

Cesab följer löpande upp varje genomförd rekrytering genom att hålla kontakt med både uppdragsgivare och kandidaten. Vi ger ett års garanti på våra uppdrag.

Det är en trygghet för uppdrags-givaren, den anställde och för oss som konsulter.

  • Esk
  • hrk
  • AAA