Professor i svenska

Luleå tekniska universitet

Rekryteringar

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Universitetets forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Universitetet har även ett nära samarbete med skolhuvudmän i de kommuner och regioner där man har verksamhet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år och har 1 770 anställda samt 17 200 studenter. Universitetets vision är att forma framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen önskar man skapa global samhällsnytta. Läs mer på: www.ltu.se 

Bakgrund

Institutionen för hälsa, lärande och teknik söker en professor tillika ämnesföreträdare i Svenska med didaktisk inriktning med placering vid Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik i Luleå. Inom avdelningen bedrivs lärarutbildning på alla nivåer från förskola till gymnasium; flera av dessa utbildningar ges i form av distansutbildning. I utbildningsutbudet ingår även en magisterutbildning i utbildningsvetenskap samt ett antal fristående kurser. Vid avdelningen finns tre forskningsämnen utöver Svenska med didaktisk inriktning: Matematik och lärande, Engelska med didaktisk inriktning samt Pedagogik. Tillsammans bidrar de till forskningsöverbyggnaden i lärarutbildningarna.

Svenska med didaktisk inriktning är vid Luleå tekniska universitet ett forskningsämne som relaterar till skolans och lärarutbildningens svenskämne, men också på ett vidare plan handlar om barns, ungdomars och vuxnas språkliga och kulturella förutsättningar att bli delaktiga i skola och samhälle. I det svenskämnesdidaktiska forskningsfältet är frågor om meningsskapande genom olika uttrycksformer och medier centrala. Ämnet är mångvetenskapligt och rymmer bland annat områden som text- och språkproduktion, litteratur- och mediereception, undervisning och lärande inom svenskämnets ramar, svenska som andraspråk samt formella och informella lärandemiljöer. För närvarande pågår forskningsprojekt om bland annat elevers estetiska uttrycksformer, design av grammatik- och litteraturundervisning, nya mediers gestaltande och berättande, ungdomslitteratur, flerspråkighet i norr, globala deltagarkulturer i ett arktiskt perspektiv och läromedel i svenska. Svenskämnet är centralt i skolan och därför bidrar ämnet till undervisningen inom alla lärarprogrammen. Dessutom har ämnet flera återkommande större uppdragsutbildningar. Forskningsämnet Svenska med didaktisk inriktning erbjuder en positiv och dynamisk arbetsmiljö och vi söker nu en ämnesföreträdare med förmåga att bidra till ett gott arbetsklimat, som tillsammans med övriga kollegiet utvecklar ämnet såväl utbildnings- som forskningsmässigt.

Ämnesbeskrivning
Svenska med didaktisk inriktning har sin tyngdpunkt på forskning i relation till skolämnet svenska och till lärarutbildningens innehåll. Förutom ämnesdidaktisk forskning innefattas även litteraturvetenskaplig, medievetenskaplig och språkvetenskaplig forskning inom ämnet. Centrala studieobjekt är didaktiska aspekter barns, ungdomars och vuxnas kommunikativa praktiker samt kulturell och litterär socialisation.

Arbetsuppgifter
Som professor med uppdrag som ämnesföreträdare har du en tydlig ledarroll med ansvar för ämnets utveckling innefattande forskning, forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Din uppgift är att leda de personer som är verksamma inom ämnet och skapa en hållbar utveckling av forskningsämnet och utbildningsmiljön. Det innebär bland annat att du förväntas attrahera externa medel, på egen hand och tillsammans med andra, för att säkerställa ämnesgruppens möjligheter att bedriva forskning. Tillsammans med övriga ämnesföreträdare leder du utvecklingen av forskningsmiljön vid institutionen och vid Luleå tekniska universitet. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnet. Vidare ingår egen forskning samt utveckling, planering och ledning av forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet på nationell och internationell nivå.

Behörig att anställas som professor är den som:
visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande:

 • Uppvisa akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället
 • Vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
 • Ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
 • Uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning
 • Uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Förmåga att leda och utveckla verksamhet
 • Övriga bedömningsgrunder (enligt följande rangordning):
  • Förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället

Utöver detta är lärarutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av undervisning vid lärarutbildning meriterande. 

Information
Anställningen är på heltid och tillsvidare. Placeringsort: Luleå.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta prefekt Gunilla Isaksson, tel. + 46 920-49 85 53, e-post: gunilla.isaksson@ltu.se eller avdelningschef Maria Johansson, tel. + 46 920-49 10 09, e-post: maria.l.johansson@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson + 46 920-49 15 29, e-post:  kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, +46 920-49 17 92, e-post: lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Du söker befattningen via Luleå tekniska universitets hemsida där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska

Länk till annonsen och där ansökan ska skickas in återfinns på: https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=5148&rmlang=SE  

Referensnummer: 3511-2021

Sista ansökningsdag: 2022-01-24
 • Esk
 • hrk
 • AAA