ESK certifiering ställer hårda krav på hög etisk nivå i chefsrekryteringar

Katarina Stehn har gedigen erfarenhet av rekrytering på ledningsnivå och är certifierad av ESK och uppfyller ESK:s krav på hög etisk nivå, utbildning och erfarenhet. Katarina är även verksam som styrelseledamot i ESK från våren 2015. Läs mer på www.esk.se

ESK är sedan 1988 en yrkesförening för Sveriges auktoriserade rekryteringskonsulter. Föreningen startades av frivilliga krafter för att vara ett organ med ambition att värna hög kvalitet och etik i rekryteringsprocesserna på den svenska marknaden. Syftet är att stödja medlemmarna i deras kompetensutveckling och att säkra en hög etisk nivå i chefsrekryteringar. Medlemskap och auktorisation kan av ESK:s styrelse beviljas enskild konsult som har Executive Search som sin huvudsyssla och arbetar med chefsrekrytering till företagsledande eller strategiska befattningar.
Arbetet att auktorisera nya medlemmar sker i samverkan mellan styrelsen i föreningen och föreningens etikråd. Etikrådet är styrelsens beredningsorgan i frågor som rör inträdesprövning, auktorisation och medlemmars efterlevnad av ESK:s stadgar. Etikrådet, som består av oberoende experter, arbetar konfidentiellt och kan kontaktas i yrkesetiska frågor av såväl kundföretag som kandidater.

Läs mer om ESK:s Normer för god yrkesetik :http://next3.ideplanket.se/esk2/wp-content/uploads/sites/13/2016/02/ESK-Normer-för-god-yrkesetik-2015.pdf

  • Esk
  • hrk
  • AAA