Integritetspolicy

De personuppgifter som du uppger i CV/intresseanmälan lagras konfidentiellt i Cesabs databas enbart ur rekryteringssyfte, för att kunna administrera din ansökan och matcha med de rekryteringsuppdrag som Cesab är involverade i.

Cesab garanterar att dina personuppgifter inte kommer att användas i andra sammanhang eller av andra företag.

Cesabs databas samkörs inte med register från tredje part.

Personuppgifterna kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att kunna utföra rekryteringsuppdragen mot dig.

Integritetspolicy Cesab Rekrytering AB

Anställda/arbetssökande

Vi på Cesab arbetar för att du som kandidat ska känna dig trygg i att dela dina personuppgifter med oss, och vi prioriterar därför att alltid värna om din integritet. För att göra detta så strävar vi alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, samt att alltid arbeta i enlighet med gällande lag och reglering inom dataskydd. När du som kandidat blir en del av Cesabs kompetensnätverk genom att skapa ett konto hos oss eller söka en tjänst, så vill vi att du alltid ska veta hur, när och varför vi behandlar dina uppgifter. Vi vill också att du alltid ska vara medveten om de rättigheter du har som medlem i vårt kompetensnätverk. Cesab behandlar som regel inte dina personuppgifter om du inte gett oss ditt uttryckliga samtycke att göra just detta.

I vår Integritetspolicy får du möjlighet att läsa mer om:

- Vilka personuppgifter vi behandlar

- För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter

- Vem som kan få tillgång till dina personuppgifter

- Hur länge vi sparar dina personuppgifter

- Dina rättigheter som registrerad.

Vilka är personuppgiftsansvariga hos oss

Cesab Rekrytering AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Cesab Rekrytering AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556255-4179 och har sitt säte på Varvsgatan 49, 972 33 Luleå.

Om du som kandidat har frågor eller synpunkter som gäller vår Integritetspolicy, vill veta hur dina personuppgifter hanteras av Cesab, eller vill utöva dina rättigheter som registrerad är du välkommen att vända dig till Cesab. Vi har utsett ett dataskyddsombud (Data Protection Officer), för att du ska få svar på sådana frågor.

Du når vårt dataskyddsombud på e-postadressen: magnus.nordsrom@cesab.se eller på telefonnummer: 070-297 53 66.

Vilka personuppgifter behandlar vi på Cesab

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person, direkt eller indirekt.

Personuppgifter som du lämnar till oss:
När du går med i Cesab kompetensnätverk så kommer du att lämna viss information om dig själv till oss. Detta räknas alltså som personuppgifter som du har lämnat till oss. Denna information är exempelvis uppgifter om namn, e-post, telefonnummer, födelsedatum, nuvarande arbete och/eller titel. Detta inkluderar självfallet de ansökningshandlingar som du väljer att skicka in till oss, till exempel ditt CV, personliga brev eller intyg. Vi behandlar endast dina personuppgifter i det syfte som har angetts i det samtycke du lämnar i samband med registrering. I vissa fall kan det vara så att du som kandidat lämnar så kallade känsliga personuppgifter till oss, exempelvis personnummer, etnisk bakgrund, sexuell läggning, politisk åskådning, religiös övertygelse eller facktillhörighet. Som princip rekommenderar vi att du inte lämnar denna typ av speciellt integritetskritiska personuppgifter. Men om du ändå skulle välja att göra detta, så kommer vi endast att behandla dessa i enlighet med ditt uttryckliga samtycke. Denna typ av uppgifter behandlas självfallet med särskild vaksamhet, för att så långt som möjligt värna om din integritet.

Personuppgifter som vi samlar in:
Ibland behandlar Cesab också personuppgifter som vi har samlat in från dig eller tredje part, exempelvis om du vid registrering har valt att hämta dina personuppgifter från din Linkedinprofil. Om du väljer att göra detta får Cesab tillgång till de personuppgifter som du själv valt att uppge på din Linkedinprofil.

Cesab får inte någon djupare tillgång till din Linkedinprofil. I det fall du går vidare i en rekryteringsprocess kan Cesab komma att behandla uppgifter om dig som dina referenspersoner lämnar till oss. Det är även möjligt att Cesab kan komma att behandla resultat från personlighets-, begåvnings- och kompetenstester som du genomfört i samband med en rekryteringsprocess.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter

Din kompetensprofil
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din kompetensprofil som kandidat, och därmed kunna matcha dig mot lediga tjänster. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke, något du lämnar då du blir en del av vårt kompetensnätverk. Skulle du välja att inte lämna ditt samtycke till denna behandling har vi tyvärr ingen möjlighet att spara dina uppgifter eller matcha din profil mot lediga tjänster.

Referenser och testresultat
Har vi samlat in uppgifter om dig i samband med referenstagning, alltså från tredje person, så behandlas dessa uppgifter med den lagliga grunden berättigat intresse. Cesab följer dessutom en Referensrutin som innebär att vi inte sparar sådana uppgifter längre än nödvändigt.

Om du genomför ett personlighets-, begåvnings- eller kompetenstest i samband med en rekryteringsprocess hos Cesab kommer vi att behandla resultaten av dessa. Denna behandling, och eventuell komplettering av din kompetensprofil, sker utifrån ditt uttryckliga samtycke som laglig grund.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter

Som grundregel behandlas dina personuppgifter främst av Cesab som personuppgiftsansvarig. Vi kan dock komma att behöva dela din information i enlighet med nedan.

I det fall du ingår i en rekryteringsprocess kan Cesab komma att dela dina personuppgifter med vår kund, alltså Cesabs uppdragsgivare

Hur länge sparar Cesab dina personuppgifter

För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig så kommer Cesab att spara dina personuppgifter i tre år efter det att du lämnar ditt samtycke, eller till det att du väljer att återkalla ditt samtycke. Efter tre år kommer Cesab att be dig lämna ett nytt samtycke, och därmed fortsätta vara en del av vårt kompetensnätverk.

Notera att Cesab kan komma att behöva spara information om dig längre än tre år i den mån vi är skyldiga att göra så enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter som registrerad i Cesabs kompetensnätverk

Som registrerad så har du vissa rättigheter då det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vill du utöva dessa rättigheter eller har frågor kring detta, vänligen kontakta personuppgiftsansvarig eller vårt dataskyddsombud.

Återkalla samtycke:
Du har rätt att återkalla ditt samtycke du lämnat för behandling av personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan ditt samtycke har återkallats.

Rätt till tillgång:
Du har rätt att både få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, samt information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga uppgifter genom att tillhandahålla information.

Rätt till radering:
Du har under vissa förutsättningar rätt till att begära radering av dina personuppgifter. Detta gäller när:

- Uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de behandlats för

- Du återkallar ditt samtycke, därmed finns det ingen laglig grund för behandling

- Du invänder mot behandlingen, och det inte finns tyngre vägande skäl för fortsatt behandling

- En rättslig förpliktelse kräver radering, och Cesab omfattas av sådan plikt.

- Cesab raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att Cesab inte är skyldiga att spara dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, förordning och myndighetsbeslut.

Rätt till begränsning av behandling:
Du har under vissa förutsättningar rätten att begära en begränsning av Cesabs behandling av dina personuppgifter. Detta gäller bland annat om du bestrider uppgifternas korrekthet och Cesab därmed måste kontrollera detta.

Rätt till dataportabilitet:
Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter du lämnat till oss och som rör dig. Detta ska i sådana fall lämnas ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller sker automatiserat. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att be Cesab överföra personuppgifterna direkt från oss till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål:
Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Kunder/leverantörer och samarbetspartners

Kunders och leverantörers/samarbetspartners integritet och säkerhet gällande personuppgifter är viktig för oss på Cesab ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddsförordning (GDPR). Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom Integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss. 

Information från och om dig som vi lagrar och behandlar

Cesab lagrar och behandlar endast personuppgifter som är relevanta för det ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje tjänst och i denna integritetspolicy. Informationen som vi lagrar gällande potentiella kunder är: namn, e-post, telefonnummer, arbetsställe, befattning/ansvarsområde, var vi hittade/fick kännedom om att ni har ett rekryteringsbehov samt anteckningar kring affärsmöjligheter. Informationen som vi lagrar om dig som redan är kund hos oss på Cesab är förutom ovan nämnda uppgifter: kandidatpresentationer, avtal och avtalsvillkor, faktureringsuppgifter, arbetspass, kundnöjdhet samt information om uppdrag och orders. Cesab lagrar samt hanterar personuppgifter och andra känsliga uppgifter om dig på ett säkert sätt.

Behandling av personuppgifter

Vi på Cesab vill vara öppna och transparenta kring hur våra processer fungerar samt vilka uppgifter som vi lagrar. Cesab hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat på din relation till oss.

Dina rättigheter

cesab följer gällande tids regler och förordningar och vill upplysa dig om att du som kund eller leveran­tör/samarbetspartner alltid har rätt att få veta vilka personuppgifter som du har registrerat hos oss och som finns lagrade. Detta gör du genom att begära ut ett kostnadsfritt registerutdrag på lagrade uppgifter från oss på Cesab. En begäran om registerutdrag ska skickas per e-post till magnus.nordstrom@cesab.se.  Du behöver ange ditt personnummer samt till vilken adress eller e-postadress utdraget ska skickas till.

Du har även rätt att få dina uppgifter korrigerade samt uppdaterade om det visar sig att någon information skulle vara felaktig eller om det finns något du vill komplettera med. Detta gör du genom att maila till magnus.nordstrom@cesab.se där du beskriver vad du vill ha uppdaterat och vilka uppgifter som du anser är felaktiga. Du har även rätt till att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.


Vill du att vi raderar och inte längre lagrar dina personuppgifter?
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Notera att det kan finnas en skyldighet för Cesab att spara dina uppgifter trots detta, exempelvis personuppgifter som vi behandlar enligt lag eller avtal med dig. Vi kommer då enbart att spara dina uppgifter för detta syfte och inte använda dem för andra ändamål. Kontakta magnus.nordstrom@cesab.se så hjälper vi dig med din begäran.

Ändamål med behandling av personuppgifter för kund eller leverantör

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka användningen eller tillhandahållandet av tjänsten.

Cesab behandlar enbart personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för tjänsten och för tjänster som leverantörer/samarbetspartners tillhandahåller åt Cesab, eller för andra ändamål som framgår nedan. Detta gäller även känsliga personuppgifter.

Cesab behandlar personuppgifter om dig som kund eller leverantör för att:

  • Du ska kunna ta del av tjänsten eller erhålla andra tjänster kopplat till Cesab
  • Administrera vår relation till kunder och leverantörer
  • Möjliggöra framtida affärsrelationer

Kunder

Cesab kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, befattning, ansvarsområde samt kontaktuppgifter i tjänst, så som exempelvis telefonnummer och e-postadress, men även övriga uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av tjänsten samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

Leverantörer och samarbetspartners

Cesab kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av de uppgifter som angivits under  Kunder samt andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet och uppföljningen av tjänsten, för att säkerställa en god leverans av tjänster samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

Lagring av personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behand­ling. Cesab sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlats in, om inte annat föreskrivs i lag.

De uppgifter som kunder och leverantörer/samarbetspartners uppgett till personal på Cesab registre­ras i Cesabs affärssystem, efter godkännande från behörig personal. Dessa uppgifter kommer lagras så länge ett pågående avtal mellan parterna existerar alternativt så länge som en potentiell kund har behov av våra tjänster. Cesab kommer som huvudregel att lagra personuppgifter som rör:

- Uppgifter om kunder och potentiella kunder, vilka lagras så länge dessa har behov av våra tjänster

- Kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön,     faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter i 10 år

Hur vi lagrar och överför personuppgifter

Cesab lagrar personuppgifter i överensstämmelse med denna integritetspolicy och gällande lagstift­ning. Personuppgifter kan komma att överföras mellan bolag som Cesab har som leverantör/sam­arbetspartner. Cesab har leverantörer/samarbetspartners för till exempel leverans av personlighets­tester och därför kan personuppgifter komma att överföras till dessa leverantörer/samarbetspartners. Givetvis har vi kontrollerat att alla våra leverantörer/samarbetspartner lever upp till GDPR och övriga lagar och regler kring hantering av personuppgifter. Cesab har även undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med alla våra leverantörer/samarbetspartner som är anpassade enligt tillämplig lag, för att Cesab ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Skyddande och gallring av personuppgifter

Cesab har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för skydda dina personuppgifter mot till exempel manipulation, förlust eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den ständiga tekniska utvecklingen.

Cesab gallrar personuppgifter i enlighet med vid var tid lämplig lag. Cesab raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre gäller. Ändamålet med vår behandling av dina personuppgifter framgår i denna policy.

Ändringar i denna integritetspolicy

Cesab förbehåller sig rätten till att revidera denna integritetspolicy från tid till annan, på grund av den tekniska utvecklingen, ändringar i gällande dataskyddslagstiftning eller ändringar i Cesabs rutiner eller affärsstrategi. Om vi ändrar integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till Cesabs personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål gällande denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänliga kontakta magnus.nordstrom@cesab.se.

  • Esk
  • hrk
  • AAA